Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí

>> Ďalej - Kapitola 2: Analógový svet zvuku >>

Kapitola 1: Úvod

Sluch je jedným z piatich základných zmyslov človeka. Má dôležité miesto nielen v signalizácii. Pri zachovaní typických štruktúr a charakteristík získava význam komunikačný (reč), ba i estetický (spev, hudba). Snaha o reprodukciu počutého zvuku spôsobuje, že sa dieťa naučí hovoriť. Človek oddávna na rovnakom princípe vytváral návnady na zver. Spev a hudobné nástroje sú súčasťou snáď každej kultúry.

V súčasnej dobe (či už z dôvodov vojenských, komerčných či iných) vyvstáva potreba zvuk zaznamenávať, spracúvať a reprodukovať. Moderné technológie to umožňujú vykonávať digitálne. V našej práci sa pokúsime zhrnúť rôzne metódy na zápis dát reprezentujúcich zaznamenaný zvuk.

V Kapitole 2 (Analógový svet zvuku) čitateľa oboznámime so zvukom v prirodzenom, analógovom prostredí, popíšeme objektívne charakteristiky zvuku z pohľadu fyziky a poskytneme základné informácie o vnímaní zvuku človekom – poslucháčom.

Kapitola 3 (Digitálny svet zvuku) je jadrom práce. Čitateľa v nej oboznámime s technikami digitalizácie zvuku za účelom počítačového spracovania zvukovej informácie. Poskytneme prehľad metodík používaných pri kódovaní zvuku, predovšetkým stratovej a bezstratovej kompresie. Na dôvažok načrtneme aktuálny stav a trendy v používaní „digitálneho zvuku“.

Kapitola 4 (Prehľad stratových zvukových formátov) a kapitola 5 (Prehľad bezstratových zvukových formátov) poskytne výpočet jednotlivých zvukových formátov rozšírených v súčasnom multimediálnom prostredí. Ich porovnanie uvedieme v kapitole 6 (Porovnanie zvukových formátov).

V závere uvedieme prínosy našej práce.

Veríme, že naša práca uľahčí mnohým čitateľom spoznať základné pojmy a metódy z oblasti spracovania zvuku a že i pre ľudí s pokročilými znalosťami z tejto oblasti bude dobrou referenciou, zachytávajúcou aktuálne postavenie zvuku a zvukových formátov v multimediálnom prostredí na prelome rokov 2005 / 2006.

Autor

Pozn: Od čitateľa očakávame poznatky z matematiky a informačných technológií aspoň na úrovni stredoškolského vzdelania.


>> Ďalej - Kapitola 2: Analógový svet zvuku >>

(c) 2006 Pavol Adam
kontakt
Powered by:
ATRIP software