Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí

<< Späť - Kapitola 4: Prehľad stratových zvukových formátov <<
^^ Hore - Kapitola 4: Prehľad stratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 4.2: MPEG-1/2 Audio (MP3) >>

Časť 4.1: ADPCM

Adaptívna diferenciálna modulácia pulzným kódom (ADPCM) je asi najstaršou používanou metódou na stratovú kompresiu zvuku. Vychádza z diferenciálnej PCM (DPCM). V prípade PCM kódujeme každú vzorku jej absolútnou hodnotou, v prípade DPCM sa len vhodným kódovaním vyjadrí rozdiel hodnoty aktuálnej vzorky oproti hodnote predošlej vzorkyPozn. 1. Úlohou ADPCM bolo aj za cenu stratovosti zabezpečiť dostatočnú redukciu dátového toku. Reziduál (rozdiel hodnoty vzoriek) nie je kódovaný presne, ale na základe aktuálneho kvantovacieho kroku, ktorý sa adaptívne upravuje (pri vysokej dynamike signálu sa kvantovací krok zvyšuje – spätne adaptívne kvantovanie).

ADPCM je natívne podporovaná väčšinou operačných systémov. AlgoritmusPozn. 2 dnes už neexistujúcej firmy Interactive Multimedia Association (IMA ADPCM) zo začiatku deväťdesiatych rokov sa stal de facto štandardom. Redukoval zvuk s rozlíšením 16 bitov na 4 bity na vzorku (1 bit znamienko, 3 bity diferencia). Opodstatnenie bolo najmä v zázname hovoreného slova – štvornásobná redukcia dát bola pri kapacite vtedajších médií dostatočným pokrokom. V dnešných časoch – aspoň vo svete PC – algoritmus ADPCM už opodstatnenie nemá. Dôvodom je nízka subjektívna kvalita výsledného záznamu a nepriaznivý kompresný pomer.


Poznámka 1: Čitateľ si isto všimol, že DPCM a ADPCM vychádzajú z bezstratovej kompresie zvuku metódou lineárnej predikcie prvého stupňa (p. odsek 3.4.2 Kódovanie lineárnou predikciou).

Poznámka 2: Možno nájsť napríklad na http://www.cs.columbia.edu/~hgs/audio/dvi.


<< Späť - Kapitola 4: Prehľad stratových zvukových formátov <<
^^ Hore - Kapitola 4: Prehľad stratových zvukových formátovu ^^
>> Ďalej - Časť 4.2: MPEG-1/2 Audio (MP3) >>

(c) 2006 Pavol Adam
kontakt
Powered by:
ATRIP software