Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí

<< Späť - Časť 6.2: Porovnanie bezstratových kompresných schém <<
>> Ďalej - Kapitola 8: Zoznam použitej literatúry >>

Kapitola 7: Záver

Práca Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí je nielen stručnou internetovou encyklopédiou o zvuku, ale najmä ucelenou učebnicou tejto problematiky, o ktorej nie je jednoduché získať aktuálne informácie v slovenčine. Veríme, že predstavuje prínos v oblasti rozvoja e-learningových aktivít na Slovensku.

V kapitole 2 sme poskytli náhľad do problematiky vlastností zvuku z pohľadu fyziky aj poslucháča.

V kapitole 3 sme sa venovali digitalizácii zvuku, jeho kódovaniu a metódam kompresie dát popisujúcich zvuk – stratovej (psychoakustickej) kompresii i kompresii bezstratovej. Na dôvažok sme poskytli náhľad na aktuálny stav v oblasti práce so zvukom vo sfére osobných počítačov.

Záverečné kapitoly ponúkli prehľad stratových (kapitola 4) i bezstratových (kapitola 5) zvukových formátov a ich porovnanie (kapitola 6).

Práca sa nachádza na internetovej stránke http://zvuk.atrip.sk.


<< Späť - Časť 6.2: Porovnanie bezstratových kompresných schém <<
>> Ďalej - Kapitola 8: Zoznam použitej literatúry >>

(c) 2006 Pavol Adam
kontakt
Powered by:
ATRIP software