Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí


Vitajte na stránke, ktorá sa zaoberá spracovaním a kompresiou zvuku

Volám sa Pavol Adam a táto stránka je mojou diplomovou prácou. Vytvoril som ju v júni 2006 a zachytáva aktuálny stav a trendy v oblasti analógového a digitálneho spracovania zvuku. Čitateľa oboznamuje s princípmi kompresie zvuku (stratovej a bezstratovej) a ponúka prehľad najrozšírenejších zvukových formátov.

Verím, že moja práca poskytne začiatočníkom vhodný úvod do problematiky, pokročilým čitateľom zas môže slúžiť ako referencia na hlbšie štúdium.

Autor

Fotka autora - Pavol Adam
Autor v súčasnosti študuje v poslednom ročníku Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, odbor informatika, špecializácia počítačová grafika.

Obsah práce

Práca úvod do spracovania zvuku je riešená ako internetová učebnica - formou internetových stránok. Na jednej stránke sa nachádza jedna časť práce (časť kapitoly), združujúca niekoľko odstavcov, a s ňou súvisiace poznámky.

Jednotlivé pasáže v práci sú navzájom poprepájané linkami, poskytujúc tak pohodlie hypertextových dokumentov. Linky a odkazy sú farebne odlíšené: linka na poznámku odkazuje na koniec daného odstavca, kde sa nachádzajú "poznámky pod čiarou". Ak je poznámka krátka a jednoduchá, môže byť uvedená vo forme komentovaného textu - komentár sa objaví po prejdení myšou nad text. Odkaz v rámci časti práce ukazuje na text nachádzajúci sa na rovnakej stránke, zatiaľ čo linka na inú časť práce ukazuje na pasáž v inom html dokumente. Nakoniec sa v práci nachádzajú odkazy na cudzie stránky a dokumenty.


Prehľad kapitol, častí a odsekov práce

Kapitola 1: Úvod
Kapitola 2: Analógový svet zvuku
Časť 2.1: Zvuk ako fyzikálny fenomén
Odsek 2.1.1: Frekvencia a vlnová dĺžka
Odsek 2.1.2: Hlasitosť zvuku
Časť 2.2: Psychoakustika
Odsek 2.2.1: Fyziológia ľudského ucha
Odsek 2.2.2: Vnímanie hlasitosti
Odsek 2.2.3: Vnímanie kvality, harmonické tóny
Odsek 2.2.4: Maskovanie zvukov
Odsek 2.2.5: Vnímanie frekvencie
Odsek 2.2.6: Hudobný vnem
Časť 2.3: Charakteristiky zvuku
Odsek 2.3.1: Druhy zvukov
Odsek 2.3.2: Zvuky hudobných nástrojov
Odsek 2.3.3: Ľudský hlas
Odsek 2.3.4: Úprava a zmena zvuku
Časť 2.4: Analógové spracovanie zvuku
Odsek 2.4.1: Záznam zvuku
Odsek 2.4.2: Spracovanie zvuku
Odsek 2.4.3: Reprodukcia zvuku
Časť 2.5: Priestor vo zvuku
Odsek 2.5.1: Problémy monofonického záznamu a reprodukcie
Odsek 2.5.2: Stereofonický záznam zvuku
Odsek 2.5.3: Súčasné trendy
Kapitola 3: Digitálny svet zvuku
Odsek 3.0.1: Definícia pojmov
Časť 3.1: Problematika vzorkovania zvuku
Odsek 3.1.1: Vzorkovanie
Odsek 3.1.2: Kvantovanie
Odsek 3.1.3: Problémy digitálneho spracovania zvuku
Časť 3.2: Digitálne kódovanie čísel
Odsek 3.2.1: Kompresia a kompakcia, redundancia a irelevancia
Odsek 3.2.2: Huffmanov kód
Odsek 3.2.3: Aritmetické kódovanie
Odsek 3.2.4: Modifikácie Huffmanovho a aritmetického kódovania
Časť 3.3: Princípy stratovej kompresie zvuku
Odsek 3.3.1: Diskrétne ortogonálne transformácie
Odsek 3.3.2: Fourierova transformácia, kosínusová transformácia
Odsek 3.3.3: Ortogonálne transformácie v praxi
Odsek 3.3.4: Vektorové kvantovanie (VQ)
Odsek 3.3.5: Kompresia stereofonického záznamu
Časť 3.4: Princípy bezstratovej kompresie zvuku
Odsek 3.4.1: Bezstratové transformačné kódovanie
Odsek 3.4.2: Kódovanie lineárnou predikciou
Odsek 3.4.3: Hybridné kódovanie
Odsek 3.4.4: Kompresia stereofonického záznamu
Časť 3.5: Zvuk v súčasnom svete elektroniky
Odsek 3.5.1: Štruktúra zvukového systému PC
Odsek 3.5.2: Priestorový zvuk a zvukové kanály
Odsek 3.5.3: Priestorový zvuk v softvéri
Odsek 3.5.4: Zvuková syntéza a MIDI
Odsek 3.5.5: Hudobné sekvencery, moduly
Odsek 3.5.6: Ochrana duševného vlastníctva
Odsek 3.5.7: Úložné médiá
Odsek 3.5.8: Zvuk a video
Odsek 3.5.9: Rozhrania na prenos zvuku
Odsek 3.5.10: MPEG
Odsek 3.5.11: Predpokladaný vývoj
Kapitola 4: Prehľad stratových zvukových formátov
Časť 4.1: ADPCM
Časť 4.2: MPEG-1/2 Audio (MP3)
Odsek 4.2.1: MP1, MP2
Odsek 4.2.2: MP3
Odsek 4.2.3: MP3pro
Odsek 4.2.4: MP3 Surround
Odsek 4.2.5: Zhrnutie
Časť 4.3: MPEG-2/4 Audio (AAC)
Odsek 4.3.1: HE-AAC (AACplus)
Odsek 4.3.2: Zhrnutie
Časť 4.4: Windows Media Audio (WMA)
Časť 4.5: RealAudio (RA)
Časť 4.6: ATRAC
Časť 4.7: Dolby Digital (DD, AC-3)
Časť 4.8: Coherent Acoustics (CAC, DTS)
Časť 4.9: Ogg Vorbis
Časť 4.10: Musepack (MPC)
Časť 4.11: Kompresia hovoreného slova
Odsek 4.11.1: Speex
Kapitola 5: Prehľad bezstratových zvukových formátov
Časť 5.1: Shorten
Časť 5.2: WavPack
Časť 5.3: Monkey's Audio (MA, APE)
Časť 5.4: FLAC
Časť 5.5: Lossless Audio (LA)
Časť 5.6: True Audio (TTA)
Časť 5.7: OptimFROG
Časť 5.8: MPEG-4 ALS
Časť 5.9: MPEG-4 SLS
Časť 5.10: Meridian Lossless Packing (MLP)
Kapitola 6: Porovnanie zvukových formátov
Časť 6.1: Porovnanie stratových kompresných schém
Časť 6.2: Porovnanie bezstratových kompresných schém
Kapitola 7: Záver
Kapitola 8: Zoznam použitej literatúry

Papierová verzia diplomovej práce

Na tejto stránke sa nachádza aj papierová verzia mojej práce vo formáte pdf. Je zhodná s knižnou verziou mojej diplomovej práce, ide teda o verziu určenú priamo na tlač. Fungujú v nej však všetky odkazy, či už ide o linky v rámci práce, alebo odkazy na internetové lokality.

Poznámka: V prípade, že sa internetová adresa nevmestila na jeden riadok, rozdeľoval som ju na znaku "/", pričom prvý riadok sa končil a nasledujúci sa začínal lomkou. Linky presahujúce jeden riadok sú teda nefunkčné, korektnými sa stanú po odstránení duplicitných lomiek (po nahradení "//" za "/").


>> Ďalej - kapitola 1: Úvod >>


(c) 2006 Pavol Adam
kontakt
Powered by:
ATRIP software